تفسیر آفتـاب

▬ فقر ستیزی و محرومیت زدایی در اندیشه و روش امام خمینی (ره)
▬ خودتان را به عبادات عادت دهید
▬ شعرهایی که امام خمینی (ره) برای همسرشان سرودند
▬ فکر ناب امام
▬ تبیین علل عقب‌ ماندگی مسلمانان از دیدگاه امام خمینی(ره)
▬ امام خمینی (ره) و ضرورت پایداری در برابر مستكبران
▬ گذری بر اندیشه های آسمانی امام خمینی رحمه الله
▬ درمان غرور و اعتباری بودن مال و مقام
▬ آخرین روزها
▬ روز قدس روز مقابله مستضعفین علیه مستكبرین
▬ دنبال مال‌ اندوزی برای خود نباشید
▬ تهذیب نفس و تطهیر قلب